Illustrativ bild

Våra tjänster

Våra tjänster består av konsulentstödd familjehemsvård och familjehemmen erbjuds handledning av fivab personal. Våra familjehem är i dagsläget utspridda över Sverige och de har olika erfarenheter och kompentens, därför blir matchning viktig för oss. Vår målgrupp är barn, unga och vuxna med olika problematik samt ensamkommande flyktingar. Vi arbetar i team utifrån den placerades behov, vilket kan vara tillsammans med skola, BUP, psykologer, drogterapeuter med flera.

Det finns olika anledningar till att behöva lämna sitt hem, därför erbjuder vi också skyddsboende. Det kan vara att utsättas för våld eller hot om våld från en nära relation, från andra släktingar eller från kriminella organisationer. Skyddat boende kan vara att få bo hos en annan familj, tillfälligt eller under en längre tid.

Våra konsulenter har bakgrund från bland annat socialtjänsten, psykiatrin, Statens insitutionssytelse (SiS), kriminalvården samt polisen och är även utbildade inom:

 • Handledarutbildning för socialsekreterare med inriktning mot familjehem och kontaktfamiljer.
 • Psykoterapiutbildning på systemisk narrativ grund steg 1.
 • BBIC
 • Kälvestensutredning
 • BraFam - Ett hem att växa i
 • TMO (Traumamedveten omsorg)
 • MI (motiverande intervju)
 • Våld i nära relation, kvinnofridsprojekt via Länsstyrelsen Västra Götaland
 • ADAD kartläggningsmetodik
 • ICDP vägledande samspel
 • Suicidprevention
 • Marginaliserade grupper, våld av närstående   och utanförskap ur ett socialt perspektiv
 • Introduktionsutbildning i IDAP och ROS för familjevård
 • Att möta nyanlända
 • Radikaliseringens psykologi